English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 2741 至 2760 個出處。

詩 篇 34:20
又保全8104, 8802他一身的骨頭,連一根也不折斷。

詩 篇 34:21
惡必害死惡人;恨惡8130, 8802義人的,必被定罪。

詩 篇 34:22
耶和華救贖6299, 8802他僕人的靈魂;凡投靠2620, 8802他的,必不致定罪。

詩 篇 35:1
(大衛的詩。)耶和華啊,與我相爭的,求你與他們相爭!與我相戰的3898, 8802,求你與他們相戰!

詩 篇 35:3
抽出槍來,擋住那追趕我的7291, 8802;求你對我的靈魂說:我是拯救你的。

詩 篇 35:4
願那尋索我命的,蒙羞受辱!願那謀2803, 8802害我的,退後羞愧!

詩 篇 35:5
願他們像風前的糠,有耶和華的使者趕逐1760, 8802他們。

詩 篇 35:6
願他們的道路又暗又滑,有耶和華的使者追趕他們7291, 8802

詩 篇 35:10
我的骨頭都要說:耶和華啊,誰能像你救護困苦人脫離那比他強壯的,救護困苦窮乏人脫離那搶奪他的4480, 1497, 8802

詩 篇 35:14
我這樣行,好像他是我的朋友,我的弟兄;我屈身悲哀6937, 8802,如同人為母親哀痛。

詩 篇 35:19
求你不容那無理與我為仇的341, 8802向我誇耀!不容那無故8130, 8802我的向我擠眼!

詩 篇 36:10
願你常施慈愛給認識你的人9001, 3045, 8802,常以公義待心裡正直的人。

詩 篇 36:12
在那裡,6466, 8802孽的人已經仆倒;他們被推倒,不能再起來。

詩 篇 37:1
(大衛的詩。)不要為作惡的心懷不平,也不要向那行9002, 6213, 8802不義的生出嫉妒。

詩 篇 37:7
你當默然倚靠耶和華,耐性等候他;不要因那道路通達的和那惡謀成就的6213, 8802心懷不平。

詩 篇 37:9
因為作惡的必被剪除;惟有等候6960, 8802耶和華的必承受地土。

詩 篇 37:12
惡人設謀害2161, 8802義人,又向他2786, 8802牙。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.