English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 3481 至 3500 個出處。

傳 道 書 2:8
我又為自己積蓄金銀和君王的財寶,並各省的財寶;又得唱歌的男7891, 88027891, 8802和世人所喜愛的物,並許多的妃嬪。

傳 道 書 2:14
智慧人的眼目光明(光明原文是在他頭上),愚昧人在黑暗裡1980, 8802。我卻看明有一件事,這兩等人都必遇見。

傳 道 書 2:16
智慧人和愚昧人一樣,永遠無人記念,因為日935, 8802都被忘記;可歎智慧人死亡,與愚昧人無異。

傳 道 書 2:19
那人是智慧是愚昧,誰能知道3045, 8802?他竟要管理我勞碌所得的,就是我在日光之下用智慧所得的。這也是虛空。

傳 道 書 2:22
人在日光之下勞碌累心,在他一切的勞碌上得著1933, 8802甚麼呢?

傳 道 書 2:26
 神喜悅誰,就給誰智慧、知識,和喜樂;惟有罪人9001, 2398, 8802, 神使他勞苦,叫他將所收聚的、所堆積的歸給 神所喜悅的人。這也是虛空,也是捕風。

傳 道 書 3:9
這樣看來,做事的人6213, 8802在他的勞碌上有甚麼益處呢?

傳 道 書 3:20
1980, 8802一處,都是出於塵土,也都歸於塵土。

傳 道 書 3:21
知道3045, 8802人的靈是往上5927, 8802,獸的魂是下3381, 8802地呢?

傳 道 書 4:1
我又轉念,見日光之下所行的一切欺壓。看哪,受欺壓的流淚,且無人安慰;欺壓他們的6231, 8802有勢力,也無人安慰他們。

傳 道 書 4:5
愚昧人抱著2263, 8802手,398, 8802自己的肉。

傳 道 書 4:14
這人是從監牢中出來作王,在他國中,生來原是貧窮的7326, 8802

傳 道 書 5:1
你到 神的殿要謹慎腳步;因為近前聽,勝過愚昧人獻祭(或譯:勝過獻愚昧人的祭),他們本不知道3045, 8802所做的是惡。

傳 道 書 5:3
事務多,就令人做935, 8802夢;言語多,就顯出愚昧。

傳 道 書 5:8
你若在一省之中見窮人7326, 8802受欺壓,並奪去公義公平的事,不要因此詫異;因有一位高過居高位的鑒察8104, 8802,在他們以上還有更高的。

傳 道 書 5:10
貪愛157, 8802銀子的,不因得銀子知足;貪愛157, 8802豐富的,也不因得利益知足。這也是虛空。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.