English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #9002 的意思

be,
TWOT193, 2621(亞蘭文)
依附介系詞
這種介系詞不能獨立存在, 必須依附於和它連用的詞, 多位於字首.

與  0996 beyn {bane}和  01004 bayith {bah'-yith}類似

在... 的中間, 在其中, 在... 之中 再...之內, 來自... 中

希伯來詞彙 #9002 在聖經原文中出現的地方

共有 15687 個出處。 這是第 3861 至 3880 個出處。

申 命 記 34:5
於是,耶和華的僕人摩西死在摩押9002, 776,正如耶和華所說的。

申 命 記 34:6
耶和華將他埋葬在摩押9002, 776、伯‧毗珥對面的谷中9002, 1516,只是到今日沒有人知道他的墳墓。

申 命 記 34:7
摩西9002, 4194的時候年一百二十歲;眼目沒有昏花,精神沒有衰敗。

申 命 記 34:8
以色列人在摩押平原9002, 6160為摩西哀哭了三十日,為摩西居喪哀哭的日子就滿了。

申 命 記 34:10
以後以色列9002, 3478中再沒有興起先知像摩西的。他是耶和華面對面所認識的。

申 命 記 34:11
耶和華打發他在埃及9002, 776向法老和他的一切臣僕,並他的全地,行各樣神蹟奇事,

約 書 亞 記 1:3
凡你們腳掌所踏之地#9002,我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。

約 書 亞 記 1:7
只要剛強,大大壯膽,謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法,不可偏離左右,使你無論往那裡9002, 3605, 834去,都可以順利。

約 書 亞 記 1:8
這律法書不可離開你的口,總要晝夜思想#9002,好使你謹守遵行這書上9002所寫的一切話。如此,你的道路就可以亨通,凡事順利。

約 書 亞 記 1:9
我豈沒有吩咐你嗎?你當剛強壯膽!不要懼怕,也不要驚惶;因為你無論往那裡9002, 3605, 834去,耶和華─你的 神必與你同在。」

約 書 亞 記 1:11
「你們要走9002, 7130營中,吩咐百姓說:『當預備食物;因為三日之內9002, 5750你們要過這約旦河,進去得耶和華─你們 神賜你們為業之地。』」

約 書 亞 記 1:14
你們的妻子、孩子,和牲畜都可以留9002約旦河東、摩西所給你們的地9002, 776;但你們中間一切大能的勇士都要帶著兵器在你們的弟兄前面過去,幫助他們,

約 書 亞 記 1:15
等到耶和華使你們的弟兄像你們一樣得享平安,並且得著耶和華─你們 神所賜他們為業之地,那時才可以回你們所得之地,承受為業,就是耶和華的僕人摩西9002約旦河東、向日出之地所給你們的。」

約 書 亞 記 2:5
天黑9002, 2822、要關城門的時候,他們出去了,往那裡去我卻不知道。你們快快的去追趕,就必追上。」

約 書 亞 記 2:6
(先是女人領二人上了房頂,將他們藏在那裡所擺的9002, 6593秸中。)

約 書 亞 記 2:10
因為我們聽見你們出9002, 3318, 8800埃及的時候,耶和華怎樣在你們前面使紅海的水乾了,並且你們怎樣待約旦河9002, 5676的兩個亞摩利王西宏和噩,將他們盡行毀滅。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] 下一頁Copyright © 2020 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.