English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #5921 的意思

`al {al}

源自  05927; TWOT - 1624p

AV - above 3, most High 2, on high 1; 6

實名詞
1) 上面的(#何 7:16|)
副詞
2) 在上面地, 向上地, 在高處地

希伯來詞彙 #5921 在聖經原文中出現的地方

`al {al} 共有 5769 個出處。 這是第 921 至 940 個出處。

利 未 記 15:17
無論是衣服是皮子,被精所5921,必不潔淨到晚上,並要用水洗。

利 未 記 15:20
女人在污穢之中,凡他所躺的物件#5921都為不潔淨,所坐的物件#5921也都不潔淨。

利 未 記 15:22
凡摸他所坐甚麼物件#5921的,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:23
5921女人的床上,或5921他坐的物5921,若有別的物件,人一摸了,必不潔淨到晚上。

利 未 記 15:24
男人若與那女人同房,染了#5921他的污穢,就要七天不潔淨;所躺5921床也為不潔淨。

利 未 記 15:25
「女人若在經期以外患多日的血漏,或是#5921經期過長,有了漏症,他就因這漏症不潔淨,與他在經期不潔淨一樣。

利 未 記 15:26
他在患漏症的日子所躺5921床、所坐5921物都要看為不潔淨,與他月經的時候一樣。

利 未 記 15:30
祭司要獻一隻為贖罪祭,一隻為燔祭;因那人血漏不潔,祭司要在耶和華面前為他5921贖罪。

利 未 記 16:2
:「要告訴你哥哥亞倫,不可隨時進聖所的幔子內、到櫃上5921, 727的施恩座前,免得他死亡,因為我要從雲中顯現5921施恩座上。

利 未 記 16:4
要穿上細麻布聖內袍,把細麻布褲子穿5921身上,腰束細麻布帶子,頭戴細麻布冠冕;這都是聖服。他要用水洗身,然後穿戴。

利 未 記 16:8
5921那兩隻羊拈鬮,一鬮歸與耶和華,一鬮歸與阿撒瀉勒。

利 未 記 16:9
亞倫要把那5921鬮歸與耶和華的羊獻為贖罪祭,

利 未 記 16:10
但那5921鬮歸與阿撒瀉勒的羊要活著安置在耶和華面前,用以5921贖罪,打發人送到曠野去,歸與阿撒瀉勒。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.