English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8804 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 完成式 見  08816
次數 - 12562

希伯來詞彙 #8804 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 12574 個出處。 這是第 4481 至 4500 個出處。

撒 母 耳 記 下 10:5
有人告訴大衛,他就差人去迎接他們,(因為他們甚覺羞恥),告訴他們說:「可以住在耶利哥,等到鬍鬚長起再回來7725, 8804。」

撒 母 耳 記 下 10:10
其餘的兵5414, 8804與他兄弟亞比篩,對著亞捫人擺陣。

撒 母 耳 記 下 10:11
約押對亞比篩說:「亞蘭人若強過我,你就來幫助我;亞捫人若強過你,我就去1980, 8804幫助你。

撒 母 耳 記 下 10:14
亞捫人7200, 8804亞蘭人逃跑5127, 8804,他們也在亞比篩面前逃跑進城。約押就離開亞捫人那裡,回耶路撒冷去了。

撒 母 耳 記 下 11:9
烏利亞卻和他主人的僕人一同睡在宮門外,沒有回家3381, 8804

撒 母 耳 記 下 11:10
有人告訴大衛說:「烏利亞沒有回家3381, 8804。」大衛就問烏利亞說:「你從遠路上來,為甚麼不3381, 8804家去呢?」

撒 母 耳 記 下 11:13
大衛召了烏利亞來,叫他在自己面前吃喝,使他喝醉。到了晚上,烏利亞出去與他主的僕人一同住宿,還沒有回到家裡3381, 8804

撒 母 耳 記 下 11:15
信內寫著說:「要派烏利亞前進,到陣勢極險之處,你們便退7725, 8804後,使他被殺5221, 8738, 4191, 8804。」

撒 母 耳 記 下 11:16
約押圍城的時候,知道3045, 8804敵人那裡有勇士,便將烏利亞派在那裡。

撒 母 耳 記 下 11:20
王若發怒,問你559, 8804:『你們打仗為甚麼挨近城牆呢?豈不3045, 8804敵人必從城上射箭麼?

撒 母 耳 記 下 11:21
從前打死耶路比設(就是耶路巴力,見士師記九章一節)兒子亞比米勒的是誰呢?豈不是一個婦人從城上拋下一塊上磨石來,打在他身上,他就死在提備斯麼?你們為甚麼挨近城牆呢?』你就說559, 8804:『王的僕人─赫人烏利亞也死了4191, 8804。』」

撒 母 耳 記 下 11:22
使者起身,來見大衛,照著約押所吩咐7971, 8804他的話奏告大衛。

撒 母 耳 記 下 11:23
使者對大衛說:「敵人1396, 8804過我們,出到郊野與我們打仗,我們追殺他們,直到城門口。

撒 母 耳 記 下 11:24
射箭的從城上射王的僕人,射死幾個,赫人烏利亞也死了4191, 8804。」

撒 母 耳 記 下 11:26
烏利亞的妻聽見丈夫烏利亞死了4191, 8804,就為他哀哭。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] 下一頁Copyright © 2020 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.