English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 3381 至 3400 個出處。

箴 言 23:28
他埋伏好像強盜;他使人中多有奸詐898, 8802的。

箴 言 23:30
就是那流連飲酒、常去9001, 935, 8802尋找調和酒的人。

箴 言 23:34
你必像躺9003, 7901, 8802在海中,或像臥9003, 7901, 8802在桅杆上。

箴 言 24:6
你去打仗,要憑智謀;謀士3289, 8802眾多,人便得勝。

箴 言 24:7
智慧極高7311, 8802,非愚昧人所能及,所以在城門內不敢開口。

箴 言 24:12
你若說:這事我未曾知道,那衡量8505, 8802人心的豈不明白嗎?保守5341, 8802你命的豈不知道嗎?他豈不按各人所行的報應各人嗎?

箴 言 24:17
你仇敵341, 8802跌倒,你不要歡喜;他傾倒,你心不要快樂;

箴 言 24:21
我兒,你要敬畏耶和華與君王,不要與反覆無常的人8138, 8802結交,

箴 言 24:22
因為他們的災難必忽然而起。耶和華與君王所施行的毀滅,誰能知道3045, 8802呢?

箴 言 24:24
對惡人559, 8802:你是義人的,這人萬民必咒詛,列邦必憎惡。

箴 言 25:4
除去銀子的渣滓就有銀子出來,銀匠9001, 6884, 8802能以做器皿。

箴 言 25:10
恐怕聽見的人8085, 8802罵你,你的臭名就難以脫離。

箴 言 25:12
智慧人的勸戒,在順從的人8085, 8802耳中,好像金耳環和精金的妝飾。

箴 言 25:13
忠信的使者叫差他的9001, 7971, 8802人心裡舒暢,就如在收割時有冰雪的涼氣。

箴 言 25:18
6030, 8802假見證陷害鄰舍的,就是大槌,是利刀,是快8150, 8802箭。

箴 言 25:19
患難時倚靠不忠誠898, 8802的人,好像破壞的牙,錯骨縫的腳。

箴 言 25:20
對傷心的人唱7891, 8802歌,就如冷天脫衣服,又如鹼上倒醋。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.