English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 461 至 480 個出處。

利 未 記 15:7
那摸5060, 8802患漏症人2100, 8802身體的,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:8
患漏症人2100, 8802吐在潔淨的人身上,那人必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:9
患漏症人2100, 8802所騎的鞍子也為不潔淨。

利 未 記 15:10
摸了5060, 8802他身下之物的,必不潔淨到晚上;拿了5375, 8802那物的,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:11
患漏症的2100, 8802人沒有用水涮手,無論摸了誰,誰必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:12
患漏症人2100, 8802所摸的瓦器就必打破;所摸的一切木器也必用水涮洗。

利 未 記 15:13
患漏症的2100, 8802人痊癒了,就要為潔淨自己計算七天,也必洗衣服,用活水洗身,就潔淨了。

利 未 記 15:19
「女人行經#8802,必污穢七天;凡5060, 8802他的,必不潔淨到晚上。

利 未 記 15:21
5060, 8802他床的,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:22
5060, 8802他所坐甚麼物件的,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:23
在女人的床上,或在他3427, 8802的物上,若有別的物件,人一摸了,必不潔淨到晚上。

利 未 記 15:27
5060, 8802這些物件的,就為不潔淨,必不潔淨到晚上,並要洗衣服,用水洗澡。

利 未 記 15:32
這是患漏症2100, 8802和夢遺而不潔淨的,

利 未 記 15:33
並有月經病的和患2100, 8802漏症的,無論男女,並人與不潔淨女人同房的條例。

利 未 記 16:16
他因以色列人諸般的污穢、過犯,就是他們一切的罪愆,當這樣在聖所行贖罪之禮,並因會幕7931, 8802他們污穢之中,也要照樣而行。

利 未 記 16:28
焚燒的8313, 8802人要洗衣服,用水洗身,然後進營。」

利 未 記 16:29
「每逢七月初十日,你們要刻苦己心,無論是本地人,是寄居1481, 8802在你們中間的外人,甚麼工都不可做;這要作你們永遠的定例。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.