English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 5041 至 5060 個出處。

阿 摩 司 書 3:12
耶和華如此說:「牧人7462, 8802怎樣從獅子口中搶回兩條羊腿或半個耳朵,3427, 8802撒馬利亞的以色列人躺臥在床角上或鋪繡花毯的榻上,他們得救也不過如此。」

阿 摩 司 書 4:1
你們住撒馬利亞山如巴珊母牛的啊,當聽我的話─你們欺負6231, 8802貧寒的,壓碎7533, 8802窮乏的,對家主559, 8802:拿酒來,我們喝吧!

阿 摩 司 書 4:2
主耶和華指著自己的聖潔起誓說:日子快到935, 8802,人必用鉤子將你們鉤去,用魚鉤將你們餘剩的鉤去。

阿 摩 司 書 4:13
那創3335, 8802山、1254, 8802風、將心意指示人、使6213, 8802晨光變為幽暗、腳踏1869, 8802在地之高處的,他的名是耶和華─萬軍之 神。

阿 摩 司 書 5:1
以色列家啊,要聽我為你們所作的5375, 8802哀歌:

阿 摩 司 書 5:3
主耶和華如此說:以色列家的城發出3318, 8802一千兵的,只剩一百;發出3318, 8802一百的,只剩十個。

阿 摩 司 書 5:7
你們這使公平變為2015, 8802茵蔯、將公義丟棄於地的,

阿 摩 司 書 5:8
要尋求那造6213, 8802昴星和參星,使死蔭變為2015, 8802晨光,使白日變為黑夜,7121, 8802海水來澆在地上的─耶和華是他的名;

阿 摩 司 書 5:10
你們怨恨那在城門口責備人的,憎惡那說1696, 8802正直話的。

阿 摩 司 書 5:12
我知道你們的罪過何等多,你們的罪惡何等大。你們苦待6887, 8802義人,收受3947, 8802賄賂,在城門口屈枉窮乏人。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.