English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 5241 至 5260 個出處。

撒 迦 利 亞 書 1:21
我說:「他們935, 8802做甚麼呢?」他說:「這是打散猶大的角,使人不敢抬頭;但這些匠人來威嚇列國,打掉他們的角,就是舉起5375, 8802打散猶大地的角。」

撒 迦 利 亞 書 2:2
我說:「你往哪裡1980, 8802?」他對我說:「要去量耶路撒冷,看有多寬多長。」

撒 迦 利 亞 書 2:3
與我說話1696, 8802的天使3318, 8802的時候,又有一位天使迎著他3318, 8802

撒 迦 利 亞 書 2:7
與巴比倫人同住3427, 8802的錫安民哪,應當逃脫。

撒 迦 利 亞 書 2:8
萬軍之耶和華說,在顯出榮耀之後,差遣我去懲罰那擄掠7997, 8802你們的列國,5060, 8802你們的就是摸5060, 8802他眼中的瞳人。

撒 迦 利 亞 書 2:9
看哪,我(或譯:他)要向他們掄手,他們就必作服事他們9001, 5647, 8802之人的擄物,你們便知道萬軍之耶和華差遣我了。

撒 迦 利 亞 書 2:10
錫安城啊,應當歡樂歌唱,因為我來935, 8802要住在你中間。這是耶和華說的。

撒 迦 利 亞 書 3:1
天使(原文是他)又指給我看:大祭司約書亞站在5975, 8802耶和華的使者面前;撒但也站5975, 8802在約書亞的右邊,與他作對。

撒 迦 利 亞 書 3:2
耶和華向撒但說:「撒但哪,耶和華責備你!就是揀選977, 8802耶路撒冷的耶和華責備你!這不是從火中抽出來的一根柴嗎?」

撒 迦 利 亞 書 3:3
約書亞穿著污穢的衣服5975, 8802在使者面前。

撒 迦 利 亞 書 3:4
使者吩咐站在5975, 8802面前的說:「你們要脫去他污穢的衣服」;又對約書亞說:「我使你脫離罪孽,要給你穿上華美的衣服。」

撒 迦 利 亞 書 3:5
我說:「要將潔淨的冠冕戴在他頭上。」他們就把潔淨的冠冕戴在他頭上,給他穿上華美的衣服,耶和華的使者在旁邊站立5975, 8802

撒 迦 利 亞 書 3:7
「萬軍之耶和華如此說:你若遵行我的道,謹守我的命令,你就可以管理我的家,看守我的院宇;我也要使你在這些站立的人5975, 8802中間來往。

撒 迦 利 亞 書 3:8
大祭司約書亞啊,你和坐3427, 8802在你面前的同伴都當聽。(他們是作預兆的。)我必使我僕人大衛的苗裔發出。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.