English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 1021 至 1040 個出處。

約 書 亞 記 3:15
他們#8802到了約旦河,#8802腳一入水(原來約旦河水在收割的日子漲過兩岸),

約 書 亞 記 3:16
那從上往下流的3381, 8802水便在極遠之地、撒拉但旁的亞當城那裡停住,立起成壘;那往亞拉巴的海,就是鹽海,下流的水3381, 8802全然斷絕。於是百姓在耶利哥的對面過去了。

約 書 亞 記 3:17
5375, 8802耶和華約櫃的祭司在約旦河中的乾地上站定,以色列眾人都從乾地上過去5674, 8802,直到國民盡都過了約旦河。

約 書 亞 記 4:9
約書亞另把十二塊石頭立在約旦河中,在5375, 8802約櫃的祭司腳站立的地方;直到今日,那石頭還在那裡。

約 書 亞 記 4:10
5375, 8802約櫃的祭司5975, 8802在約旦河中,等到耶和華曉諭約書亞吩咐百姓的事辦完了,是照摩西所吩咐約書亞的一切話。於是百姓急速過去了。

約 書 亞 記 4:16
「你吩咐5375, 8802法櫃的祭司從約旦河裡上來。」

約 書 亞 記 4:18
5375, 8802耶和華約櫃的祭司從約旦河裡上來,腳掌剛落旱地,約旦河的水就流到原處,仍舊漲過兩岸。

約 書 亞 記 5:4
約書亞行割禮的緣故,是因為從埃及出來的3318, 8802眾民,就是一切能打仗的男丁,出了埃及以後,都死在曠野的路上。

約 書 亞 記 5:5
因為出來3318, 8802的眾民都受過割禮;惟獨出埃及以後、在曠野的路上所生的眾民都沒有受過割禮。

約 書 亞 記 5:6
以色列人在曠野走了四十年,等到國民,就是出3318, 8802埃及的兵丁,都消滅了,因為他們沒有聽從耶和華的話。耶和華曾向他們起誓,必不容他們看見耶和華向他們列祖起誓、應許賜給我們的地,就是2100, 8802奶與蜜之地。

約 書 亞 記 5:13
約書亞靠近耶利哥的時候,舉目觀看,不料,有一個人手裡有拔出來的刀,對面站立5975, 8802。約書亞到他那裡,問他說:「你是幫助我們呢,是幫助我們敵人呢?」

約 書 亞 記 5:15
耶和華軍隊的元帥對約書亞說:「把你腳上的鞋脫下來,因為你所5975, 8802的地方是聖的。」約書亞就照著行了。

約 書 亞 記 6:1
耶利哥的城門因以色列人就關得5462, 8802嚴緊,無人3318, 8802935, 8802

約 書 亞 記 6:8
約書亞對百姓說完了話,七個祭司5375, 8802七個羊角走在耶和華面前吹角;耶和華的約櫃在他們後面跟隨1980, 8802


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.