English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 161 至 180 個出處。

創 世 記 40:8
他們對他說:「我們各人做了一夢,沒有人能解6622, 8802。」約瑟說:「解夢不是出於 神嗎?請你們將夢告訴我。」

創 世 記 40:10
樹上有三根枝子,好像發了芽9003, 6524, 8802,開了花,上頭的葡萄都成熟了。

創 世 記 40:16
644, 8802長見夢解得好,就對約瑟說:「我在夢中見我頭上頂著三筐白餅;

創 世 記 40:17
極上的筐子裡有為法老644, 8802的各樣食物,有飛鳥來吃398, 8802我頭上筐子裡的食物。」

創 世 記 40:20
到了第三天,是法老的生日,他為眾臣僕設擺筵席,把酒政和644, 8802長提出監來,

創 世 記 40:22
但把644, 8802長掛起來,正如約瑟向他們所解的話。

創 世 記 41:1
過了兩年,法老作夢2492, 8802,夢見自己站5975, 8802在河邊,

創 世 記 41:2
有七隻母牛從河裡上來5927, 8802,又美好又肥壯,在蘆荻中吃草。

創 世 記 41:3
隨後又有七隻母牛從河裡上來5927, 8802,又醜陋又乾瘦,與那七隻母牛一同站在河邊。

創 世 記 41:5
他又睡著,第二回作夢,夢見一棵麥子長了5927, 8802七個穗子,又肥大又佳美,

創 世 記 41:6
隨後又長了6779, 8802七個穗子,又細弱又被東風吹焦了。

創 世 記 41:8
到了早晨,法老心裡不安,就差人召了埃及所有的術士和博士來;法老就把所做的夢告訴他們,卻沒有人能給法老圓解6622, 8802

創 世 記 41:10
從前法老惱怒臣僕,把我和644, 8802長下在護衛長府內的監裡。

創 世 記 41:15
法老對約瑟說:「我做了一夢,沒有人能解6622, 8802;我聽見人說,你聽了夢就能解。」

創 世 記 41:17
法老對約瑟說:「我夢見我站5975, 8802在河邊,

創 世 記 41:18
有七隻母牛從河裡上來5927, 8802,又肥壯又美好,在蘆荻中吃草。

創 世 記 41:19
隨後又有七隻母牛上來5927, 8802,又軟弱又醜陋又乾瘦,在埃及遍地,我沒有見過這樣不好的。

創 世 記 41:22
我又夢見一棵麥子,長了5927, 8802七個穗子,又飽滿又佳美,


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.