English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8800 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 不定詞 見  08812
次數 - 4888

希伯來詞彙 #8800 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 4892 個出處。 這是第 3421 至 3440 個出處。

詩 篇 116:11
曾急促地9002, 2648, 8800說:人都是說謊的!

詩 篇 118:8
投靠9001, 2620, 8800耶和華,強似倚賴4480, 982, 8800人;

詩 篇 118:9
投靠9001, 2620, 8800耶和華,強似倚賴4480, 982, 8800王子。

詩 篇 118:13
你推我1760, 8800, 1760, 8804要叫我跌倒9001, 5307, 8800,但耶和華幫助了我。

詩 篇 119:4
耶和華啊,你曾將你的訓詞吩咐我們,為要我們殷勤遵守9001, 8104, 8800

詩 篇 119:5
但願我行事堅定,得以遵守9001, 8104, 8800你的律例。

詩 篇 119:7
我學了9002, 3925, 8800你公義的判語,就要以正直的心稱謝你。

詩 篇 119:9
少年人用甚麼潔淨他的行為呢?是要遵行9001, 8104, 8800你的話!

詩 篇 119:37
求你叫我轉眼不看4480, 7200, 8800虛假,又叫我在你的道中生活。

詩 篇 119:57
耶和華是我的福分;我曾說,我要遵守9001, 8104, 8800你的言語。

詩 篇 119:60
我急忙遵守9001, 8104, 8800你的命令,並不遲延。

詩 篇 119:82
我因盼望你的應許眼睛失明,9001, 559, 8800:你何時安慰我?

詩 篇 119:106
你公義的典章,我曾起誓遵守9001, 8104, 8800,我必按誓而行。

詩 篇 119:112
我的心專向你的律例,永遠遵行9001, 6213, 8800,一直到底。

詩 篇 119:126
這是耶和華降罰9001, 6213, 8800的時候,因人廢了你的律法。

詩 篇 119:148
我趁夜更未換將眼睜開,為要思想9001, 7878, 8800你的話語。

詩 篇 119:173
願你用手幫助我9001, 5826, 8800,因我揀選了你的訓詞。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.