English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8800 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 不定詞 見  08812
次數 - 4888

希伯來詞彙 #8800 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 4892 個出處。 這是第 3481 至 3500 個出處。

箴 言 6:24
能保你9001, 8104, 8800遠離惡婦,遠離外女諂媚的舌頭。

箴 言 7:5
他就保你9001, 8104, 8800遠離淫婦,遠離說諂媚話的外女。

箴 言 7:10
看哪,有一個婦人來迎接他9001, 7125, 8800,是妓女的打扮,有詭詐的心思。

箴 言 7:15
因此,我出來迎接你9001, 7125, 8800,懇切求見你的面,恰巧遇見了你。

箴 言 8:13
敬畏耶和華在乎恨惡8130, 8800邪惡;那驕傲、狂妄,並惡道,以及乖謬的口,都為我所恨惡。

箴 言 8:27
他立高天,我在那裡;他在淵面的周圍,劃出9002, 2710, 8800圓圈。

箴 言 8:28
上使穹蒼堅硬,下使淵源穩固9002, 5810, 8800

箴 言 8:29
為滄海定出9002, 7760, 8800界限,使水不越過他的命令,立定9002, 2710, 8800大地的根基。

箴 言 8:34
聽從我、日日在我門口仰望9001, 8245, 8800、在我門框旁邊等候9001, 8104, 8800的,那人便為有福。

箴 言 9:15
呼叫9001, 7121, 8800過路的,就是直行其道的人,

箴 言 10:23
愚妄人以行6213, 8800惡為戲耍;明哲人卻以智慧為樂。

箴 言 10:25
暴風一過9003, 5674, 8800,惡人歸於無有;義人的根基卻是永久。

箴 言 11:10
義人享福,合城喜樂;惡人滅亡9002, 6, 8800,人都歡呼。

箴 言 12:6
惡人的言論是埋伏693, 8800流人的血;正直人的口必拯救人。

箴 言 12:7
惡人傾覆2015, 8800,歸於無有;義人的家必站得住。

箴 言 13:14
智慧人的法則(或譯:指教)是生命的泉源,可以使人離開9001, 5493, 8800死亡的網羅。

箴 言 13:19
所欲的成就,心覺甘甜;遠離5493, 8800惡事,為愚昧人所憎惡。

箴 言 14:27
敬畏耶和華就是生命的泉源,可以使人離開9001, 5493, 8800死亡的網羅。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.