English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8800 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 不定詞 見  08812
次數 - 4888

希伯來詞彙 #8800 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 4892 個出處。 這是第 701 至 720 個出處。

利 未 記 20:11
與繼母行淫的,就是羞辱了他父親,總要4191, 8800把他們二人治死,罪要歸到他們身上。

利 未 記 20:12
與兒婦同房的,總要把4191, 8800他們二人治死;他們行了逆倫的事,罪要歸到他們身上。

利 未 記 20:13
人若與男人苟合,像與女人一樣,他們二人行了可憎的事,總要4191, 8800把他們治死,罪要歸到他們身上。

利 未 記 20:15
人若與獸淫合,總要4191, 8800治死他,也要殺那獸。

利 未 記 20:16
女人若與獸親近,與牠淫合9001, 7250, 8800,你要殺那女人和那獸,總要4191, 8800把他們治死,罪要歸到他們身上。

利 未 記 20:22
「所以,你們要謹守遵行我一切的律例典章,免得我領你們去住9001, 3427, 8800的那地把你們吐出。

利 未 記 20:24
但我對你們說過,你們要承受他們的地,就是我要賜給你們為業9001, 3423, 8800、流奶與蜜之地。我是耶和華─你們的 神,使你們與萬民有分別的。

利 未 記 20:27
「無論男女,是交鬼的或行巫術的,總要4191, 8800治死他們。人必用石頭把他們打死,罪要歸到他們身上。」

利 未 記 21:9
祭司的女兒若行淫9001, 2181, 8800辱沒自己,就辱沒了父親,必用火將他焚燒。

利 未 記 21:10
「在弟兄中作大祭司、頭上倒了膏油、又承接聖職,穿了9001, 3847, 8800聖衣的,不可蓬頭散髮,也不可撕裂衣服。

利 未 記 21:16
耶和華對摩西9001, 559, 8800

利 未 記 21:17
「你告訴亞倫9001, 559, 8800:你世世代代的後裔,凡有殘疾的,都不可近前來獻他 神的食物。

利 未 記 22:1
耶和華對摩西9001, 559, 8800

利 未 記 22:8
自死的或是被野獸撕裂的,他不可吃,因此污穢9001, 2930, 8800自己。我是耶和華。

利 未 記 22:16
免得他們在吃9002, 398, 8800聖物上自取罪孽,因為我是叫他們成聖的耶和華。」

利 未 記 22:17
耶和華對摩西9001, 559, 8800

利 未 記 22:26
耶和華曉諭摩西9001, 559, 8800

利 未 記 23:1
耶和華對摩西9001, 559, 8800

利 未 記 23:9
耶和華對摩西9001, 559, 8800


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.