English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8800 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 不定詞 見  08812
次數 - 4888

希伯來詞彙 #8800 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 4892 個出處。 這是第 761 至 780 個出處。

民 數 記 2:1
耶和華曉諭摩西、亞倫9001, 559, 8800

民 數 記 3:5
耶和華曉諭摩西9001, 559, 8800

民 數 記 3:7
替他和會眾在會幕前守所吩咐的,辦理9001, 5647, 8800帳幕的事。

民 數 記 3:8
又要看守會幕的器具,並守所吩咐以色列人的,辦理9001, 5647, 8800帳幕的事。

民 數 記 3:11
耶和華曉諭摩西9001, 559, 8800

民 數 記 3:14
耶和華在西奈的曠野曉諭摩西9001, 559, 8800

民 數 記 3:44
耶和華曉諭摩西9001, 559, 8800

民 數 記 4:1
耶和華曉諭摩西、亞倫9001, 559, 8800

民 數 記 4:3
從三十歲直到五十歲,凡前來任職、在會幕裡辦9001, 6213, 8800事的,全都計算5375, 8800

民 數 記 4:5
9002, 5265, 8800營的時候,亞倫和他兒子要進去摘下遮掩櫃的幔子,用以蒙蓋法櫃,

民 數 記 4:15
將要起9002, 5265, 8800營的時候,亞倫和他兒子把聖所和聖所的一切器具遮蓋完了,哥轄的子孫就要來9001, 5375, 8800,只是不可摸聖物,免得他們死亡。會幕裡這些物件是哥轄子孫所當抬的。

民 數 記 4:17
耶和華曉諭摩西、亞倫9001, 559, 8800

民 數 記 4:19
他們挨近9002, 5066, 8800至聖物的時候,亞倫和他兒子要進去派他們各人所當辦的,所當抬的。這樣待他們,好使他們活著,不致死亡。

民 數 記 4:20
只是他們連片時不可進去觀看9001, 7200, 8800聖所,免得他們死亡。」

民 數 記 4:21
耶和華曉諭摩西9001, 559, 8800

民 數 記 4:22
「你要5375, 8800將革順子孫的總數,照著宗族、家室,

民 數 記 4:23
從三十歲直到五十歲,凡前來9001, 6633, 8800職、在會幕裡辦9001, 5647, 8800事的,全都數點。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.