English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 3181 至 3200 個出處。

箴 言 6:29
親近935, 8802鄰舍之妻的,也是如此;凡挨近5060, 8802他的,不免受罰。

箴 言 6:32
與婦人行淫5003, 8802的,便是無知;行這事的,必喪掉生命。

箴 言 7:8
從街上經過5674, 8802,走近淫婦的巷口,直往通他家的路去,

箴 言 7:10
看哪,有一個婦人來迎接他,是妓女2181, 8802的打扮,有詭詐的心思。

箴 言 7:11
這婦人喧嚷1993, 8802不守約束5637, 8802,在家裡停不住腳,

箴 言 7:22
少年人立刻1980, 8802隨他,好像牛往宰殺之地,又像愚昧人帶鎖鍊去受刑罰,

箴 言 7:27
他的家是在陰間之路,3381, 8802到死亡之宮。

箴 言 8:9
有聰明的,以為明顯,9001, 4672, 8802知識的,以為正直。

箴 言 8:15
帝王藉我坐國位;君王7336, 8802藉我定公平。

箴 言 8:16
王子和首領,世上一切的審判官8199, 8802,都是藉我掌權。

箴 言 8:17
愛我的157, 8802,我也愛他;懇切尋求我的,必尋得見。

箴 言 8:21
使愛我的157, 8802,承受貨財,並充滿他們的府庫。

箴 言 8:34
8085, 8802從我、日日在我門口仰望、在我門框旁邊等候的,那人便為有福。

箴 言 8:35
因為尋得我的4672, 8802就尋得4672, 8804, 8675, 4672, 8802生命,也必蒙耶和華的恩惠。

箴 言 8:36
得罪我的2398, 8802卻害了2554, 8802自己的性命;恨惡我的,都喜愛死亡。

箴 言 9:7
指斥3256, 8802褻慢人的,必受3947, 8802辱罵;責備惡人的,必被玷污。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.