English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 3221 至 3240 個出處。

箴 言 11:17
仁慈的人善待1580, 8802自己;殘忍的人擾害5916, 8802己身。

箴 言 11:18
惡人經營6213, 8802,得虛浮的工價;撒義種的2232, 8802,得實在的果效。

箴 言 11:22
婦女美貌而無5493, 8802見識,如同金環帶在豬鼻上。

箴 言 11:24
有施散的,卻更增添;有吝惜2820, 8802過度的,反致窮乏。

箴 言 11:26
屯糧不賣的4513, 8802,民必咒詛他;情願出賣的,人必為他祝福。

箴 言 11:27
懇切求7836, 8802善的,就求得恩惠;惟獨求1875, 8802惡的,惡必臨到他身。

箴 言 11:28
倚仗982, 8802自己財物的,必跌倒;義人必發旺,如青葉。

箴 言 11:29
擾害5916, 8802己家的,必承受清風;愚昧人必作慧心人的僕人。

箴 言 11:30
義人所結的果子就是生命樹;有智慧的,必能得3947, 8802人。

箴 言 11:31
看哪,義人在世尚且受報,何況惡人和罪人2398, 8802呢?

箴 言 12:1
喜愛157, 8802管教的,就是喜愛157, 8802知識;恨惡8130, 8802責備的,卻是畜類。

箴 言 12:10
義人顧惜3045, 8802他牲畜的命;惡人的憐憫也是殘忍。

箴 言 12:11
耕種5647, 8802自己田地的,必得飽食;追隨虛浮的,卻是無知。

箴 言 12:15
愚妄人所行的,在自己眼中看為正直;惟智慧人肯聽8085, 8802人的勸教。

箴 言 12:16
愚妄人的惱怒立時顯露;通達人能忍辱藏3680, 8802羞。


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.