English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
Strong 彙編

Strong 碼或詞語搜尋: 希伯來文 希臘文  

希伯來詞彙 #8802 的意思

字幹 - Qal 見 08851

語氣 - 主動分詞 見  08814
次數 - 5386

希伯來詞彙 #8802 在聖經原文中出現的地方

字幹 - Qal 見 08851 共有 5367 個出處。 這是第 3201 至 3220 個出處。

箴 言 9:13
愚昧的婦人喧嚷1993, 8802;他是愚蒙,一無所知。

箴 言 9:15
呼叫9001, 5674, 8802路的,就是直行其道的人,

箴 言 10:4
手懶的,要受6213, 8802貧窮7326, 8802;手勤的,卻要富足。

箴 言 10:5
夏天聚斂的103, 8802,是智慧之子;收割時沉睡的,是貽羞之子。

箴 言 10:9
行正直路的,步步1980, 8802安穩;走彎曲道的,必致敗露。

箴 言 10:10
以眼傳神的7169, 8802,使人憂患;口裡愚妄的,必致傾倒。

箴 言 10:17
謹守8104, 8802訓誨的,乃在生命的道上;違棄5800, 8802責備的,便失迷了路。

箴 言 10:19
多言多語難免有過;禁止2820, 8802嘴唇是有智慧。

箴 言 10:26
懶惰人叫差他的人9001, 7971, 8802如醋倒牙,如煙薰目。

箴 言 10:29
耶和華的道是正直人的保障,卻成了作9001, 6466, 8802孽人的敗壞。

箴 言 11:3
正直人的純正必引導自己;奸詐人898, 8802的乖僻必毀滅自己。

箴 言 11:6
正直人的義必拯救自己;奸詐人898, 8802必陷在自己的罪孽中。

箴 言 11:12
藐視936, 8802鄰舍的,毫無智慧;明哲人卻靜默不言。

箴 言 11:13
往來1980, 8802傳舌的,洩漏密事;心中誠實的,遮隱事情。

箴 言 11:14
無智謀,民就敗落;謀士3289, 8802多,人便安居。

箴 言 11:15
為外人作保的,必受虧損;恨惡8130, 8802擊掌的8628, 8802卻得安穩982, 8802


上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] 下一頁Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.